Правилници

Правилник о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Предшколској установи „Ласта“ Голубац

Правилник о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Ласта“ Голубац

Правилник о евидентирању присуства на послу запослених у Предшколској установи „Ласта“ Голубац

Правилник о упису деце у ПУ „Ласта“ у Голупцу

Правилник о заштити података о личности у ПУ „Ласта“ Голубац

Правилник о организацији и остваривању екскурзија и излета у предшколској установи „Ласта“ Голубац

Правилник о мерама, начинима и поступцима заштите и безбедности деце Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник
о поступању Предшколске установе “Ласта“ Голубац
у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања
и вређања угледа,части или достојанства личности у установи

Правила о понашању деце, запослених и родитеља Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник о раду Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник о вредновању интерног стручног усавршавања у ПУ ''Ласта'' Голубац

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ПУ ''Ласта'' Голубац

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама у ПУ ''Ласта'' Голубац

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује у ПУ ''Ласта'' Голубац

Пословник о раду Васпитно-образовног већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Управног одбора ПУ „Ласта“ Голубац