Правилници

Правилник о заштити података о личности у ПУ „Ласта“ Голубац

Правилник о мерама, начинима и поступцима заштите и безбедности деце Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник
о поступању Предшколске установе “Ласта“ Голубац
у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања
и вређања угледа,части или достојанства личности у установи

Правила о понашању деце, запослених и родитеља Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник о раду Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник о вредновању интерног стручног усавршавања у ПУ ''Ласта'' голубац

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује

Пословник о раду васпитно-образовног већа

Пословник о раду савета родитеља